ست ورزشی معلولین

ست ورزشی معلولین
ست ورزشی پارکی معلولان
ست ورزشی فضای باز معلولین و جانبازان
دستگاه های بدنسازی معلولین فضای باز
دستگاه های بدنسازی معلولین پارکی

ست دوازده تکه معلولین مناسب برای ورزش ، تحرک و فعالیت بدنی معلولین و جانبازان  ، مناسب برای پارکها ، بوستانها ، فضاهای باز شهری

، مدارس مربوطه به این عزیزان و …